Tietosuojaseloste

Ota yhteyttä!

1. Rekisterinpitäjä
Juvan Kodinonni Oy
Kiiverintie 2 51900 Juva
0400 563 187 mari.harmoinen@juvankodinonni.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mari Harmoinen
Kiiverintie 2 51900 Juva
0400 563 187 mari.harmoinen@juvankodinonni.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakastietorekisteri, henkilöstöhallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden hoitosuhteen kannalta tarvittavat terveystiedot ja sairauskertomustiedot.
Asiakkaiden sekä omaisten yhteystiedot.
Työntekijöiden työsuhteen kannalta oleelliset tiedot, työsopimukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tiedot laskutusta varten (nimi, henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot) toimintakykymittaristolla saadut tiedot, palveluntarpeen arvioinnit. Palvelusopimustiedot, hoito- ja palvelusuunnitelmassa ilmenevät tiedot. Henkilöstönhallinan tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan rekisteriin merkityltä henkilöltä itseltään, omaiselta, tai muulta asiakkaan viralliselta edustajalta. Tietoja saadaan myös Essotelta, kunnalta, jos kyseessä palveluseteli- tai ostopalvelu asiakas.
Hoidon kannalta oleellisia terveys- ja sairauskertomustietoja saadaan Essotelta, myös itse maksavien asiakkaiden osalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojen luovutetaan tarvittaessa kunnalle, silloin kun kyseessä on kunnan palveluseteli- tai ostopalveluasiakas. Asiakassuhteen päätyttyä nämä tiedot luovutetaan arkistoitaviksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Lukitussa kaapissa kansioissa.

Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa toimistossa. Tietokone ja ohjelma on lukittu ja salasanalla suojattu.
Itsemakasvat ja kunnan asiakkaat ovat eri asiakasrekistereissä, jotta tiedot ovat eriteltävissä.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteriin kuuluvalla asiakkaalla on oikeus tarkastaa tietonsa niin pyytäessään. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tietosuojavastavalle tai esimiehelle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen virheellistä korjaamista. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti tietosuojavastavalle tai esimiehelle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja esim. myyntiin, suoramainontaan tai mielipidetutkimuksia varten.